Рибаков Олександр Володимирович: другие произведения.

Впечатления: Про експедедиц®ю в печеру Оптим®стична (про экспедицию в пещеру Оптимистическая)

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
 • Комментарии: 2, последний от 08/09/2006.
 • © Copyright Рибаков Олександр Володимирович (kamyanets@mail.ru)
 • Обновлено: 10/04/2011. 7k. Статистика.
 • Впечатления. Спелео:Европа ,Украина , Ноги
 • Дата похода 10/01/2004 {5 дн}
 • Маршрут: пещера Оптимистическая - Печера Оптим®стична УкраЏна
 •  Ваша оценка:
 • Аннотация:
  Опис експедиц®Џ в печеру Оптим®стична Описание экспедиции в пещеру Оптимистическая Экскурсии в пещеру Млынки


 • ОптимVстичне РVздво на глибинV 80 м пVд землею

  або

  7-ма РVздвяна експедицVя в печерV " ОптимVстична"

  Пещера Млынки
  З 4 по 14 сVчня 2004 року проходила 7-ма РVздвяна експедицVя в печерV " ОптимVстична". Представники тернопVльського туристичного клубу "Кристал" (Олександр Рибаков, АндрVй Жовтоголовий, Юля Кашуба) приTдналися до складу львVвськоW групи спелеологVв пVд керVвництвом НаталVW ЮдVноW та горя Малявського на перVод з 4 по 8 сVчня. Також у печерV проводили роботи спелеологи мVста КиTва пVд керVвництвом Тамари КропивниковоW.
  Загалом враження вVд печери чудове. ОптимVстична нагадуT казкове пVдземне мVстечко зV спальними масивами, робочими районами, швидкVсними трасами V галереями. РVзнV групи спелеологVв розташовуються у рVзних таборах : "Сива Кобила", "Павук", "Циклоп", "Озерний", "ПVвтора сараW"). Наша група розмVстилась на таборV "Сива кобила".
  Табори облаштованV з максимальним комфортом, T кухня з великим обVднVм столом V диванами, спальнV з одно- , двох- V тримVсними лVжками, може бути ще й кабVнет - "камеральня" (вVд слова "камералити" - заключний етап топозйомки - наносити результати зйомки на кальку). звичайно у кожному таборV T туалет - "шхельда" (VсторVю походження цього термVну дуже цVкаво розповVдаT гор Малявський. Звертайтесь). В Оптимістичну цікаво ходити після екскурсі в печеру Млинки
  БудVвельним матерVалом для втVлення будь-яких фантазVй звичайно T глина. Спелеологи нарVд не лVнивий, тому черговV, якV залишаються на таборV пVд час робочого дня, вилVплюють рVзнV красивV глечики, квVти, статуетки, колони, телевVзори, чайники, навVть спелеолога ЗTльдVна в повний зрVст, що значно пVдвищуT естетичну цVннVсть обжитих куточкVв печери.
  0x08 graphic
  <
  ЕкспедицVя розпочинаTться тривалою дорогою з Тернополя до с.КоролVвки. Спочатку 4 години електричкою ТернопVль - ване Пусте до Борщова, звVдти до с.КоролVвка автобусом хвилин 30-40. ВVд КоролVвки в напрямV водонапVрноW башти хвилин 30 V ще трошки лVсом. Набагато легше буде зорVTнтуватися, якщо приTднатися до львVв'ян, а ще тVльки у них T ключ вVд входу!
  ПершV хвилини перебування у печерV при t +11 пVсля 20 хвилинного перевдягання надворV при t -11 налаштовують на позитивний лад. ЗVгрVтися вдаTться надзвичайно швидко, цьому сприяT не зовсVм гладке пересування по вхVдному лазу КПК з транспортником в кого за плечима, в кого перед себе, в кого позад себе. ФантазVя працюT на всV 100. Вузький вхVдний прохVд переходить у дуже затишну печеру з прокладеними трасами., що мVнVмалVзують навантаження. УсV розпори закиданV камVнням, вузькV V низькV ходи прокопанV. Пересуватися по печерV набагато легше нVж по "Млинках". Перший день присвячуTмо дорозV до СивоW Кобили V розмVщенню на таборV.
  0x08 graphic
  Другий день (5 сVчня) починаTться "по шевелVнню табору"( тобто не зовсVм вранцV, близько 11.00). СнVдаTмо V йдемо: хто на топозйомку, хто на розкопи. На топозйомку беруть лише досвVдчених спелеологVв, якV пройшли семVнар в "ОптимVстичнVй", який вVдбуваTться кожного лVта (цього року буде 01-10.07). Тому "кристалVв цV" два робочих днV провели на облаштуваннV траси. ДобираTмося вVд табору до мVсця роботи близько 1,5 - 2 години., пVд час яких отримуTмо купу позитивних емоцVй вVд красот печери. Сама печера як скриня Vз самоцвVтами. РVзнобарвнVсть кристалVв V гVпсу , Wх форм , розмVрVв та кольорVв вражаT. Майже кожна галерея V хVд вVдрVзняться вVд попереднього кольором кам'яних квVтVв - а тут вже уява поринаT у полVт - сизV хризантеми, бурV георгVни, жовтV мVмози - V це тVльки стVни.
  <
  0x08 graphic
  0x08 graphic
  0x08 graphic
  Окремо вVдгородженV дVлянки Vз вторинними утвореннями, Vнколи невVдомого походження : тендVтнV крихVтнV "Wжачки", поля "кристалVчних решVток" в залV "КVлVманджаро" , мерехтливий нVжний снVг, часом цVлими галявинами, або по всVй галереW "Чумацький шлях". Але найбVльше захоплення викликають кристали. х розмVри в "Новому районV", де якраз велися роботи, подекуди сягають 20-30 см. ПрозорV, бVлV, мокрV, музичнV, саме вони перетворюють печерний свVт у казку.
  0x08 graphic
  dd>
  0x08 graphic
  0x08 graphic
  ПVсля такого шляху не помVчаTш як проходять 5 годин роботи . А ось працювати хочуть всV дуже наполегливо, тому, що сидVти V чекати на свою чергу дуже холодно. Починають залучати крVм лопат V руки, V ноги - лише б вигрVбати глину з проходу, бо теплVше, та чути V бачити сусVда, бо веселVше, V не так страшно. РобочVй групV даTться контрольний час, за 2 години до якого потрVбно повернутися в табVр. Назад дорога не менш романтична, але рухи вже плавнVшV вVд сонливостV , хто в касцV розслабляTться повнVстю V оббиваT всV стелV, так що йдемо ще й з музикою.
  В таборV на нас вже чекаT тепла V смачна вечеря, а також культурна програма у виконаннV "МанVвцVв" ТанV, ЮлV V СлавVка пVд гVтару V губну гармошку. День завершуTмо солодким сном до наступного "шевелVння табору".
  Наступний робочий день (6 сVчня) проходить за графVком, але в вечерV очVкуTмо на святкову вечерю. Незважаючи на побажання зустрVти РVздво до 1.00, група топозйомки повернулася лише близько 2.30, тому святкова вечеря Vз запашного картопляного пюре, казково смачних канапок V надзвичайно симпатичного тортика затягнулася десь до 4.00.
  7 сVчня вставання було заплановане на 15.00. Для всVх бажаючих (ними виявилися чомусь не всV) гор Малявський органVзував екскурсVю в район Озерний V Заозерний. Шлях до Озерного пролягаT через 120 метровV розпори, досить нормально облаштованV для швидкого пересування . У цьому районV зустрVчаTмо величезнV плафони, гелектити - сталактити, якV ростуть в сторони, як пальцV, тендVтний кристалVчний снVг V стружку, WжачкVв, а також шефськV кристали, якV були найбVльшими до вVдкриття "Нового району" V печернV озера. ПVд чудовим враженням екскурсVW повертаTмося у табVр , годуTмо нарVд (наша черга чергувати), драWмо особистий посуд для всVх (не дуже хороший звичай) V вкладаTмося спати.
  8 сVчня печеру залишають "КристалVвцV", НаталVя ЮдVна V Юрко зV Львова з високою температурою (наслVдки якоW через кVлька годин , вже на поверхнV, вVдчуT ще кVлька учасникVв експедицVW). На наше мVсце закидаTться Тарас Горобець Vз рештою ЛьвVв'ян .ЕкспедицVя продовжуTться вже без нас.
  УсV враження про експедицVю V про саму печеру важко передати словами, варто поWхати, полазити V подивитися, за одне V попрацювати на користь украWнськоW спелеологVW. Наступна експедицVя орVTнтовно проводитиметься в травнV на Паску. СемVнар вVдбуватиметься з 1по 10 липня. В термVнах можливV змVни.
  ПриTднуйся!!!

  Юля Кашуба

 • Комментарии: 2, последний от 08/09/2006.
 • © Copyright Рибаков Олександр Володимирович (kamyanets@mail.ru)
 • Обновлено: 10/04/2011. 7k. Статистика.
 • Спелео:Европа
 •  Ваша оценка:

  Техподдержка: Петриенко Павел.
  Активный туризм
  ОТЧЕТЫ

  Это наша кнопка